Tuesday, April 3, 2012

ေအာင္ေျမတစ္ေနရာမွ ...လြမ္းခ်င္း သို႔

မိုးယံထက္ထိ ေအာင္ျမင္မႈအသံမ်ား ၾကားေနရသည့္ ေအာင္ေျမတစ္ေနရာတြင္ ဘာေတြမ်ား လုပ္ေနပါ့မလဲ ဟူသည့္ အေတြးက က်မ၏ စိတ္ႏွလံုးကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လာေရာက္ ရိုက္ခတ္ ေနပါသည္။ ေအာင္ေျမနင္းၿပီး ေအာင္ျမင္မႈေတြ ရရိွထားသည့္ ေနရာတစ္ခုအတြင္း ေနထိုင္ေနေသာ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနပါလ်က္ သူ႔အေနျဖင့္ မည္သည့္ အခန္းမွ ပါဝင္ခဲ့ပါသနည္း ဟူသည့္ အေတြးကို ေတြးရင္း တရားဓမၼျဖင့္ အမွန္တရား တစ္ခုဘက္မွာပင္ ရိွေနမွာပါဟု အေကာင္းျမင္ ယူဆရင္း သူေနထိုင္သည့္ ေအာင္ေျမတစ္ေနရာ အတြက္ ဂုဏ္ယူေနမိပါသည္။

မွားျခင္း မွန္ျခင္း ဆိုသည္မွာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အယူအဆ၊ ေနထိုင္ပံုျခင္းရာမ်ား၊ လက္ေတြ႔ဓမၼဓိဌာန္က်မႈမ်ား၊ မိမိဘဝေပး အေျခအေနမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္မွ တန္ျပန္မႈမ်ား၊ ေဝဖန္ဆန္းစစ္ႏိုင္မႈမ်ား၊ အသိပညာမ်ား၊ မွတဆင့္ လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီး တစ္ခုလံုးအတြင္းတြင္ ေနထိုင္ေနၾကရသည့္ တည္ေဆာက္မႈပံုစံမ်ားထိ အလြန္က်ယ္ျပန္႔လွပါသည္။

လူ႔အဖဲြ႔အစည္းႀကီးတစ္ခုအတြင္း တစ္ဦႏွင့္တစ္ဦး၊ လူမ်ားစုမွ လူနည္းစု၊ အင္အားႀကီးတစ္ခုမွ အင္အားငယ္တစ္ခု၊ အာဏာႀကီးသူမွ အာဏာမဲ့သူ၊ လက္နက္ရိွသူမွ လက္နက္မဲ့သူ၊ ပညာတတ္မွ ပညာခ်ဳိ႕တဲ့သူ၊ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူမ်ားမွ ဆင္းရဲသူမ်ား သို႔ မတရား အမူအက်င့္မ်ားျဖင့္ လူမဆန္စြာ ႏိုင္ထက္စီးနင္း ျပဳမူ လိုမႈမ်ားပါဝင္ေပသည္။

ယင္းသို႔ ျပဳမူပံုမ်ားကိုၾကည့္၍ မွားျခင္း မွန္ျခင္းကို ေဝဖန္ပိုင္းျခား စဥ္းစားတတ္ၿပီး မွန္ကန္သည့္ဘက္မွ ေန၍ မွန္ကန္သည့္အလုပ္ကို ေၾကာင္းက်ိဳးသင့္ေလ်ာ္စြာ မွ်မွ်တတ ျပဳမူရေပမည္ဟု က်မ ယံုၾကည္ပါသည္။ က်မယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ယံုၾကည္လိမ့္မည္ဟု တထစ္ခ် မွတ္ယူေနမိသည္မွာလည္း လြန္မည္မထင္ပါ။

ပညာသင္ေနစဥ္ ကာလတြင္ပင္ အမွန္တရားကို ခဲြျခားတတ္ေနၿပီးျဖစ္ေသာ သူတစ္ေယာက္သည္ လက္ေတြ႔ဘဝတြင္လည္း အမွားအမွန္ကို ပိုင္းျခားတတ္ေနေပလိမ့္မည္။ မတရားမႈမ်ားကို ငံု႔ခံမေနတတ္ေသာ သူမ်ား၏ အမူအယာ၊ စိတ္ႏွလံုး ႏူးညံ့မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚမႈ တို႔ျဖင့္ ျပည့္ေနေသာသူ၏ အက်င့္သည္ မည္သည့္အခ်ိန္မွာျဖစ္ျဖစ္ အေၾကာက္တရားႏွင့္ ကင္းေဝးေနေပလိမ့္မည္။

လိုခ်င္ျပင္းျပေသာ စိတ္၊ လုပ္ခ်င္စိတ္ႏွင့္ မွန္ကန္သည့္ခံယူခ်က္ ႀကီးမားေသာသူ၏စိတ္က အေၾကာက္တရားကို ဖံုးလႊမ္း သြားေပလိမ့္မည္။ တခါတရံတြင္ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ မိမိေၾကာက္ေသာအရာ၏ သားေကာင္ျဖစ္သြားခဲ့ရျခင္းလည္း ရိွတတ္သည္ မဟုတ္လား။

ေအာင္ေျမတစ္ေနရာတြင္ ေျခခ်ခြင့္ရေနေသာ သူသည္ အမွန္တရားျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနထိုင္သည္ ဆိုသည္ပင္လွ်င္ ထိုေနရာသည္ သူ၏ေအာင္ေျမ ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။ လူ႔ေလာကတြင္ ေနထိုင္စဥ္ မိမိေနထိုင္ခြင့္ ရေနေသာ ေနရာသည္ မိမိ၏ ေအာင္ေျမျဖစ္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္။

ထိုေနရာတြင္ ဓမၼတစ္ခုအတြက္. တရားမွ်တမႈအတြက္. အမွန္တရားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနမည့္ ရပ္ဝန္းတစ္ခုကို တည္တံ့ေနေစရန္ .. အစဥ္ႀကိဳးပမ္းရေပလိမ့္မည္။ စီးခ်င္းထိုးလွ်င္လည္း ထိုးရေပလိမ့္မည္။

ေအာင္ေျမတစ္ခုေပၚတြင္ ေနထိုင္ေသာ္လည္း သူ၏လုပ္ရပ္ႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္ လူအမ်ား၏ ျပစ္တင္ကဲ့ရဲ႕စရာ၊ ဓမၼဘက္မွ ရဲရဲမေလွ်ာက္ရဲေသာ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ခဲ့လွ်င္ျဖင့္ ေနထိုင္ရာ ေနရာတြင္ လိပ္ျပာမလံုမည့္ သူအျဖစ္ႏွင့္ အက်ည္းတန္ ေနေပလိမ့္မည္။ အက်ည္းတန္သူမ်ား မ်ားျပားေနေသာ ေနရာတစ္ခုသည္ ဘယ္ေသာအခါမွ ေအာင္ေျမတစ္ခု ျဖစ္လာမည္ မဟုတ္ေပ။ ဘဝတေလွ်ာက္တြင္ မိမိတစ္ေယာက္တည္း အတြက္သာ ၾကည့္တတ္ၿပီး အမ်ားအတြက္၊ ေလာက ဝန္းက်င္အတြက္ အႏွစ္သာရမရိွသူ ျဖစ္ေနမွာကို က်မ ထိတ္လန္႔မိသည္မွာ ဆိုဖြယ္ရာ မရိွေတာ့.။

ေအာင္ေျမတစ္ခုေပၚတြင္ ေနထိုင္ေနေသာသူသည္ ဝန္းက်င္အတြင္းတြင္ မွ်တမႈရိွေသာ.၊ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးေသာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ အျပည့္ရိွေသာ၊ အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားမႈရိွေသာ၊ ေလးစားမႈရိွေသာ၊ စည္းကမ္းရိွေသာ၊ ေမတၱာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝေနေသာ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ပါသည္။ က်မ ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ျဖစ္ေနမည္ဟု က်မ ရည္မွန္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္.။

လူ႔ေလာက လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ေနထုိင္စဥ္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မိမိေနထိုင္ခြင့္ ရေနေသာ ေနရာတြင္ မိမိႏွင့္အတူ ေလာကလူ႔အဖြဲ႕အတြင္းရိွ လူအမ်ား၏ ေအာင္ေျမ အျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ၾကပါေစ...ဟု..။


18 comments:

Yan said...

တခါတရံတြင္ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ မိမိေၾကာက္ေသာအရာ၏ သားေကာင္ျဖစ္သြားခဲ့ရျခင္းလည္း ရိွတတ္သည္ မဟုတ္လား။

အဲဒီ႔စကားမွန္တယ္ မသဒၶါ... ကုိယ္မျဖစ္ခ်င္တဲ႔အရာကုိ မျဖစ္ေအာင္ တြန္းကန္လုိ႔ရွိရင္ အဲဒီ႔အတုိင္းကုိ ဆုိက္ဆုိက္ျမိဳက္ျမိဳက္ျဖစ္သြားတတ္တယ္ဆုိတဲ႔ စကားအတုိင္းပဲ.

ေအာင္ေျမမွာ ဆက္လက္ေမြ႔ေပ်ာ္ႏုိင္ပါေစဗ်ာ.

ခင္မင္လ်က္

Y.

ေမာင္ဘုန္း said...

ေအာင္ေျမတစ္ခုေပၚတြင္ ေနထိုင္ေနေသာသူသည္ ဝန္းက်င္အတြင္းတြင္ မွ်တမႈရိွေသာ.၊ အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးေသာ၊ ကိုယ္ခ်င္းစားစိတ္ အျပည့္ရိွေသာ၊ အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားမႈရိွေသာ၊ ေလးစားမႈရိွေသာ၊ စည္းကမ္းရိွေသာ၊ ေမတၱာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ဝေနေသာ သူတစ္ေယာက္ ျဖစ္ေနလိမ့္မည္ဟု အၾကြင္းမဲ့ ယံုၾကည္ပါသည္။ က်မ ယံုၾကည္သည့္အတိုင္း ျဖစ္ေနမည္ဟု က်မ ရည္မွန္း ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္.။

ထပ္တူထပ္မွ် ေမွ်ာ္လင့္ ရပါတယ္ ...အစ္မ ေရ ....

mstint said...

လူ႔ေလာကႀကီးထဲမွာ မိမိေနထိုင္ခြင့္ရတဲ့ ေနရာဟာ မိမိရဲ႕ ေအာင္ေျမျဖစ္ဘို႔ အမွန္တရားနဲ႔ ဂုဏ္သိကၡာရိွစြာ ေနထိုင္ဘို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတာ
အမွန္ပါပဲ သဒၶါေရ။ ဒႆနေလးေတြေကာင္းတယ္။
စိတ္ဓာတ္အစဥ္ၾကည္လင္ေအးျမပါေစကြယ္။

ေမတၱာျဖင့္
အန္တီတင့္

စံပယ္ခ်ိဳ said...

အမွန္တရားကုိျမတ္ႏုိးတဲ႔စိတ္
ေကာင္းလုိက္တာ အမလႈိင္းေရ
တန္ဖုိးရွိုျပီး တဲ႔ ပိုစ္႔ေလးပါပဲ
လူ႔ေလာက လူ႔အဖဲြ႕အစည္းတြင္ ေနထုိင္စဥ္ အခ်ိန္ကာလအတြင္း မိမိေနထိုင္ခြင့္ ရေနေသာ ေနရာတြင္ မိမိႏွင့္အတူ ေလာကလူ႔အဖြဲ႕အတြင္းရိွ လူအမ်ား၏ ေအာင္ေျမ အျဖစ္ ဖန္တီးႏိုင္ၾကပါေစ----
ထက္တူပါပဲရွင္ ။

ခ်စ္စံအိမ္ said...

လူသားအားလုံးအဲလိုေနနိုင္ရင္ေတာ့အေကာင္းဆုံးေပါ့
မမေရ ပုိစ့္ေကာင္းေလးဖတ္သြားပါတယ္။။

ရင္ဆူး said...

မၾကီးသဒၵါ ေအာင္ေျမေပၚကေန ေအာင္ျမင္မႈ႕ေတြ ဆက္လက္ရႏိုင္ပါေစ.....

Candy said...

အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ မိမိေၾကာက္ေသာအရာ၏ သားေကာင္ျဖစ္သြားခဲ့ရျခင္းလည္း ရိွတတ္သည္

အဲ့ဒါအရမ္းမွန္တယ္ မမ...
မမစာေတြက စိတ္ခြန္အား ျဖစ္ေစတယ္ေနာ္ :D

ညီရဲ said...

ဒီပိုစ့္ေလးက လူတစ္ေယာက္ ဘယ္လုိ ျပဳမူေနထိုင္သင့္တယ္ ဆိုတာကို လမ္းျပေပးေနပါတယ္... တန္ဖိုးရွိတဲ့ ပိုစ့္ေလးပါဘဲ အစ္မေရ...

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

လူ႔ေလာကတြင္ ေနထိုင္စဥ္ မိမိေနထိုင္ခြင့္ ရေနေသာ ေနရာသည္ မိမိ၏ ေအာင္ေျမျဖစ္ရန္ လိုအပ္လွေပသည္ ဆိုတဲ႕စာသားေလး သေဘာက်တယ္ သဒၶါေရ...
လူတုိင္းဟာ ေအာင္ျမင္မႈ ရဖို႕ ၾကိဳးစားသင္႔လွတယ္ေနာ္.။
မဟုတ္ဘဲ ဘဝကို အလ်ားလိုက္ သက္ေသာင္႔သက္သာ ေရလိုက္ငါးလုိက္ ေနသြားမယ္ဆိုရင္ အသက္ရွင္ရက်ိဳး နပ္မယ္ မထင္ဘူး

8Yar said...

ဟုတ္တယ္ အစ္မေရ။ တခါတေလး သိပ္ေၾကာက္ေနရင္ အလုပ္မျဖစ္ဘူး။ အားေပးသြားပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

ဟ said...

မင္းရင္ထဲမွာ မင္းဆင္ႏႊဲတာ မင္းပဲသိတဲ့ မင္းရဲ႕ေအာင္ပြဲပါ...(ကိုင္ဇာ)

ေအာင္ျမင္ျခင္းဆိုတာ ကိုယ္က သတ္မွတ္တာလား အမ်ားက သတ္မွတ္တာလားဆိုတာကိုေတာ့ ၀ိ၀ါဒ ကြဲဦးမယ္ထင္ပါရဲ႕...

တစ္ကိုယ္ရည္ ေအာင္ေျမမွသည္ ပရဆန္ေသာ ေအာင္ေျမဆီကို အရလွမ္းႏိုင္ၾကရင္ျဖင့္ အတိုင္းထကအလြန္ တံခြန္နဲ႔ကုကၠားျဖစ္မယ္လို႔ ယူဆမိပါေၾကာင္း...

ဟန္ၾကည္ said...

ကြန္မန္႔မၿပီးခင္ enter ေခါက္လိုက္မိလို႔ ဟ တစ္လံုးပဲ ပါသြားတယ္ ... ေဆာရီး...

ကိုေဇာ္ said...

အဲဒီ့ မွ်တမႈ ဆုိတာ ေတာ္ေတာ္ကို အေရးၾကီးတာဗ်။
ေအာင္ျမင္ခဲ့ဖူးေသာ ေျမကို ေအာင္ေျမလို႔ ေခၚတာလား ၊ အျမဲတမ္း ေအာင္ျမင္လ်က္ရွိေနလို႔ ေအာင္ေျမလို႔ ေခၚတာလား ဟိုးအရင္ကတည္းက က်ေနာ္ မရွင္းခဲ့ဘူး။ အခုထိပါပဲ။

ၿငိမ္းစိုးဦး said...

အမ်ားေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ေအာင္ေျမ ျဖစ္ပါေစ ...

ၾကည္ျဖဴခင္ခင္ said...

ဒီပိုစ့္ေလးက တကယ္တန္ဖိုးရွိပါတယ္.. မလႈိင္းေရ.. အားေပးလ်က္ပါ..

ေထာ္ဦး said...

အစ္မေရ...
ေမြးေန ့ဆုမြန္ေကာင္း လာေခြ်ေပးတဲ့အတြက္
ေက်းဇူးတင္ ၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္...
သတိတရနဲ ့အလည္လာေပးတဲ့အတြက္လည္း
ေက်းဇူးပါ...
အစ္မေရးတဲ့ စာေလးေတြကို မဂဇင္း စာမ်က္ႏွာေပါာ
ျမင္ခ်င္ပါေသးတယ္...
လုပ္ငန္းကိုင္ငန္္း ေအာင္ျမင္ပါေစေၾကာင္း
ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးမိပါေၾကာင္း...
ေထာ္ဦး

Anonymous said...

သဒၶါေရ..
အမွန္တရားကိုခ်စ္တဲ့ သဒၶါရဲ႔ ပို႔စ္ေကာင္းေလးကို လာဖတ္သြားပါတယ္။
ခရီးသြားမွာမို႔ ခဏေတာ့ ေပ်ာက္ေနဦးမယ္။ း)

ခင္မင္လွ်က္
ဂ်ဴ

Mary Grace said...

Hi looks so impressive and interesting blogs, come and visit us back too:
http://ads.com.mm/?cid=4fd9a687e4b0fa6db841e34f&utm_campaign=ads_mm_lb_blog_mgesc&utm_source=ads_lb_blog&utm_medium=lb_blog